Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l’Ajuntament de Begues, amb seu l’avinguda de Torres Vilaró, 4, 08859 Begues (Barcelona). Telèfon: 93 639 05 38 Fax: 93 639 00 18 Web: www.begues.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l’Ajuntament i que seran accessibles en el registre d’activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de l’Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d’una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament en el registre d’activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.
Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament en el registre d’activitats de tractament.

Persona delegada de protecció de dades

La persona delegada de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd.ajbegues@diba.cat 
 • Adreça: Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Edifici Migjorn, bloc B, 2a planta. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. 08035 Barcelona
 • Telèfon: 93 472 65 00

On es troba regulada la persona delegada de protecció de dades (DPD)?

La figura de la persona delegada de protecció de dades es troba regulada en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions de la persona delegada de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades

L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d’informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d’accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l’oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d’oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància per mitjà de la Seu electrònica o presencialment o per correu a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (C. Major, 14), acreditant la identitat de la persona interessada.
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

Drets de les persones interessades en l’àmbit de la videovigilància

Finalitat del tractament: La finalitat del tractament d’imatges amb fins de videovigilància mitjançant càmeres és el control dels accessos als edificis o a les instal·lacions municipals, per tal de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Base jurídica del tractament: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

Termini de conservació de les dades: Les dades obtingudes s’esborraran en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, excepte quan s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns i instal·lacions.

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.

Drets de les persones interessades: A l’hora d’exercir els drets d’accés, de supressió i de limitació del tractament sobre fotografies o imatges captades per càmeres de videovigilància cal tenir en compte les indicacions següents:

 • Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància per mitjà de la Seu electrònica o presencialment o per correu a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (C. Major, 14), acreditant la identitat de la persona interessada.
 • Cal afegir com a documentació complementària una fotografia actualitzada de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.

L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets en els supòsits següents:

 • Si és impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, quan el sistema únicament reprodueix imatges sense enregistrar-les perquè es fa el visionat de imatges en temps real,quan les imatges ja estan eliminades o quan es tracta de plànols on la identificació física no és possible.
 • Si s’exerceix el dret de rectificació ja que per la naturalesa de les dades (imatges captades de la realitat que reflecteixen un fet objectiu) es tractaria de l’exercici d’un dret de contingut impossible.
 • Si s’exerceix el dret de portabilitat ja que la legitimació del tractament no es basa ni en el consentiment ni en l’execució d’un contracte.
 • Si s’exerceix el dret a la limitació del tractament pel que fa a la cancel·lació cautelar que està vinculada a l’exercici dels drets de rectificació i oposició..

Contactar amb el delegat de protecció de dades: Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades personals o si considereu que el tractament és contrari a la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb el delegat de protecció de dades mitjançant la bústia de correu electrònic dpd.ajbegues@diba.cat des d’on us atendrà.

Reclamar davant l’APDCAT: Si no ha estat satisfet l’exercici del vostre dret podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva webhttps://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/o per mitjans no electrònics a l’adreça: Carrer Rosselló, 214 bis, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

L’Ajuntament de Begues ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 de l’RGPD.

D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcial o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Ajuntament.

Es pot consultar el Registre d’Activitats de Tractament en aquest enllaç.

Drets d’imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.